Overzicht

Dynamisering van de zeereep in Castricum

Dynamisering zeereep

Het Lazaretduin, ten zuiden van infiltratiegebied Castricum (ICAS) bestaat voornamelijk uit graslanden en struwelen. Door te veel stikstofneerslag en te weinig verse aanvoer van kalkrijk zand verzuurt de bodem. Hierdoor groeit het gebied dicht en verdwijnen planten en dieren die zich juist thuis voelen in de duinen. Het Lazaretduin krijgt daarom binnenkort een boost. De voorbereidende werkzaamheden beginnen dit najaar. 

Wat gaat er gebeuren in dit gebied?

De duinenrij langs de zee is decennialang vlakgemaakt met bulldozers en dichtgeplant met helmgras. Om deze duinen hun bewegingsvrijheid terug te geven, worden ze weer open gemaakt. Kalkrijk zand kan straks vanaf het strand het duin inwaaien. Hierdoor wordt de vorming van nieuwe duinen weer meer in gang gezet. Daarnaast zorgt het instuivende zand ervoor dat de duinen mee kunnen groeien met de zeespiegelstijging, wat zorgt voor het versterken van de zeewering. Ook wordt het Lazaretduin dan weer gevoed met vers zand.

Kerven in de zeereep

De zeereep wordt open gemaakt door vijf kerven van twee tot vier meter diep te graven. Achter de zeereep liggen vier duinen die in het verleden zijn vastgelegd. Deze vier duinen worden weer opengemaakt, zodat ze weer kunnen bewegen. Achter deze duinen liggen stuifvlakken die worden opengemaakt, zodat het stuivende zand goed richting het Lazaretduin kan waaien om dit gebied te voeden. Ook worden er stuifkuilen gegraven om de kleinere bewegingen van het duin en het zand te helpen. In het Lazaretduin worden ook wat stukken vrijgemaakt van begroeiing. In totaal gaat het om 5 hectare. Zo zorgen we ervoor dat de wind zoveel mogelijk vrij spel krijgt.

Oog voor de omgeving

Van het werkverkeer krijgt het gebied geen last. Er wordt een transportroute met rijplaten tot aan het Lazaretduin gemaakt, zodat het verkeer vanaf het strand de zeereep in kan. Na de werkzaamheden gaan we via de zeereep en het strand weer uit het gebied. Het vrijkomende zand wordt niet afgevoerd, dit wordt aan de oostzijde van de zeereep verwerkt. Vervolgens wordt dit afgedekt met het verse zand uit de diepere delen van de kerven. 

Er is bewust voor deze locatie gekozen omdat het landschap hier behoefte heeft aan meer dynamiek én omdat deze locaties ver verwijderd zijn van infrastructuur voor drinkwaterproductie en recreatie. Hiermee voorkomen we dat deze in de toekomst worden overstoven. De maatregelen zijn uitgebreid besproken met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Castricum. Beide partijen zijn enthousiast over dit project waarin natuurherstel en het verbeteren van de zeeveiligheid hand in hand gaan. 

We hebben de groeiplaatsen van bijzondere soorten in het gebied in kaart gebracht, zodat we deze soorten zoveel mogelijk met rust kunnen laten. Uiteindelijk zullen juist deze bijzondere en kwetsbare soorten die horen bij de kalkrijke duingraslanden profiteren van deze werkzaamheden. 

De zeereep en kustveiligheid

De zeereep is de duinenrij die langs het strand ligt. Veel mensen denken dat deze duinenrij de belangrijkste zeekering is die ons beschermt tegen de stijgende zeespiegel, maar dit is niet het geval. De duinenrij die zorgt dat wij droge voeten houden, ligt achter de zeereep, een stuk verder landinwaarts. Het zand wat uiteindelijk door de kerven in de zeereep landinwaarts gaat waaien, zorgt er dus voor dat de belangrijkste duinrij sterker wordt.

Planning

De werkzaamheden zijn gepland voor najaar-winter 2024-2025. Vanaf half oktober 2023 worden de werklocaties al wel gemaaid om deze toegankelijk te maken voor het onderzoek op oorlogsresten. 

Deze werkzaamheden worden mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland en zijn onderdeel van meer natuurherstelwerkzaamheden van de Provincie.  

Afbeelding
PNH